02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย

02027261 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร

02027322 หลักเครื่องทุ่นแรง II

02027399 การฝึกงานเฉพาะด้านเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตรเบื้องต้น

02027423 การทดสอบและการประเมินผลสำหรับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร

02027112 Basic Drawing

02027211 Agricultural Surveying

02027221 Farm Engines

02027231 Principle of Farmstead Irrigation

02027261 Electric and Electronics for Agriculture

02027322 Principles of Farm Machinery II

02027333 Sprinkler and Drip Irrigation Systems

02027361 Computer Programming for Agriculture I

02027399 Basic Specific Practicum in Agricultural Machinery and Mechanics

02027443 Agricultural building planning

02027451 Post-Harvest Mechanization

02027455 Agricultural and Food Products Processing Operations

02027461 Agricultural Mechatronics I

02027491 Research Technique in Agricultural Machinery and Mechatronics

02027497 Seminar

02027498 Special Problem

02027499 Specific Practicum in Agricultural Machinery and Mechanics

02027111 Basic Farm Workshop

02027212 Agricultural Machinery Drawing

02027213 Materials and Elementary Mechanics of Material

02027262 Fundamental of Agricultural Control System

02027321 Principles of Farm Machinery I

02027323 Principles of Farm Machinery III

02027324 Agricultural Power Transmission

02027362 Computer Programming for Agriculture II

2027423 Testing and Evaluation of Agricultural Machinery and Electronic

2027425 Agricultural Machinery and Resources Management

2027441 Greenhouse Technology

2027442 Agricultural structure

2027496 Selected Topics in Agricultural Machinery and Mechatronics

2027497 Seminar

2027498 Special Problem

2027499 Specific Practicum in Agricultural Machinery and Mechatronics

02027112 Basic Drawing

02027211 Agricultural Surveying

02027221 Farm Engines

02027231 Principle of Farmstead Irrigation

02027261 Electric and Electronics for Agriculture

02027322 Principles of Farm Machinery II

02027361 Computer Programming for Agriculture I

02027399 Basic Specific Practicum in Agricultural Machinery and Mechatronics

02027443 Agricultural Building Planning

02027451 Post-Harvest Mechanization

02027461 Agricultural Mechatronics I

02027491 Research Technique in Agricultural Machinery and Mechatronics

02027496 Selected Topics in Agricultural Machinery and Mechatronics

02027499 Specific Practicum in Agricultural Machinery and Mechanics

02027111 Basic Farm Workshop

02027212 Agricultural Machinery Drawing

02027213 Materials and Elementary Mechanics of Material

02027262 Fundamental of Agricultural Control System

02027321 Principles of Farm Machinery I

02027323 Principles of Farm Machinery III

02027324 Agricultural Power Transmission

02027362 Computer Programming for Agriculture II

02027399 Basic Specific Practicum in Agricultural Machinery and Mechatronics

02027423 Testing and Evaluation of Agricultural Machinery and Electronic

02027425 Agricultural Machinery and Resources Management

02027441 Greenhouse Technology

02027442 Agricultural structure

02027443 Agricultural building planning

02027496 Selected Topics in Agricultural Machinery and Mechatronics

02027497 Seminar

02027498 Special Problem

02027499 Specific Practicum in Agricultural Machinery and Mechatronics

02027112 Basic Drawing

02027211 Agricultural Surveying

02027221 Farm Engines

02027231 Principle of Farmstead Irrigation

02027261 Electric and Electronics for Agriculture

02027322 Principles of Farm Machinery II

02027361 Computer Programming for Agriculture I

02027399 Basic Specific Practicum in Agricultural Machinery and Mechatronics

02027451 Post-Harvest Mechanization

02027461 Agricultural Mechatronics I

02027491 Research Technique in Agricultural Machinery and Mechatronics

02027496 Selected Topics in Agricultural Machinery and Mechatronics

02027497  Seminar

02027498 Special Problem

02027499 Specific Practicum in Agricultural Machinery and Mechanics

02027111 Basic Farm Workshop

02027212 Agricultural Machinery Drawing

02027213 Materials and Elementary Mechanics of Material

02027262 Fundamental of Agricultural Control System

02027321 Principles of Farm Machinery I

02027323 Principles of Farm Machinery III

02027324 Agricultural Power Transmission

02027362 Computer Programming for Agriculture II

02027399 Basic Specific Practicum in Agricultural Machinery and Mechatronics

02027423 Testing and Evaluation of Agricultural Machinery and Electronic

02027425 Agricultural Machinery and Resources Management

02027441 Greenhouse Technology

02027442 Agricultural structure

02027443 Agricultural building planning

02027496 Selected Topics in Agricultural Machinery and Mechatronics

02027497 Seminar

02027498 Special Problem

02027499 Specific Practicum in Agricultural Machinery and Mechatronics