รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

ที่ รหัสนิสิต   ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อ.ที่ปรึกษา
1 6520100013 นาย กันตพัฒน์ ฉ่ำฉิ้ม ม่อน รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
2 6520100021 นาย ชัชชัย วงษ์ไสว มิว ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
3 6520100030 นาย ณฤทธิ์ ยางเยี่ยม เฟรม-1 ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
4 6520100048 นาย ธนกร สงวนสัตย์ คอปเปอร์ ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
5 6520100056 นาย ธนกฤต ปานสุวรรณ บ๊วย อ.ดร.ชวลิต คณากรสุขสันต์
6 6520100064 นาย ธรรมสรรค์ ชำรัมย์ คิม รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
7 6520100072 นางสาว ธัญญารัตน์ เหลืองสดใส ปิ๊ง อ.ดร.สุณัฏฐา อัฐฐิศิลป์เวท
8 6520100081 นาย นครินทร์ ธรรมรงค์ เฟรม-2 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
9 6520100102 นาย บริพัฒน์ สำเนียงเย็น จุด ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
10 6520100111 นาย ปฏิภาณ ภู่สุวรรณ์ ปลื้ม ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
11 6520100129 นาย ปฐมพร วิหก โย อ.ดร.ชวลิต คณากรสุขสันต์
12 6520100137 นาย พงศกร สุขตะโก แทน รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
13 6520100145 นาย ภูริภัค ผิวอ่อน โฟล์ค รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
14 6520100153 นาย ยิ่งศักดิ์ แข็งกล้า เปเล่ อ.ดร.ชวลิต คณากรสุขสันต์
15 6520100161 นางสาว รัตนา น้ำพุรุ่งเรือง แพรขวัญ อ.ดร.สุณัฏฐา อัฐฐิศิลป์เวท
16 6520100170 นาย ลาภิน สระกบแก้ว โอ๊ค ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
17 6520100188 นาย วชิร นุ่มสุข อาร์ม ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
18 6520100196 นางสาว วรกานต์ กัจฉปานนท์ ฝ้าย อ.ดร.สุณัฏฐา อัฐฐิศิลป์เวท
19 6520100200 นาย วีรภัทร กองอนันต์เดช หลิม อ.ดร.ชวลิต คณากรสุขสันต์
20 6520100218 นาย ศิวกร โตพิทักษ์ กร รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
21 6520100226 นาย เศรษฐพิชณ์ วงษ์รัตน์ เต้ รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
22 6520100234 นาย สัณหณัฐ สักกัจจวันท์ ภีม อ.ดร.ชวลิต คณากรสุขสันต์
23 6520100242 นางสาว สุภาภรณ์ ใยดี แอม อ.ดร.สุณัฏฐา อัฐฐิศิลป์เวท
24 6520100251 นาย อภิรัตน์ มีอ่อน โบ้ท ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
25 6520100269 นาย อุดมศักดิ์ จันทร์แดง ฟิล์ม ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
26 6520103187 นาย จิรวัฒน์ วงษ์ศรีสังข์ เบิร์ด อ.ดร.ชวลิต คณากรสุขสันต์
27 6520103195 นาย ณัฎฐกฤต นามสูงเนิน ตุง ตุง รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
28 6520103519 นาย จักกาย แซ่ตัน กาย รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
29 6520103527 นาย ชาญยุทธ เสาระโส บรู้ค ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
30 6520103535 นาย ธิติพงศ์ ตรีอินทอง กร ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
31 6520103543 นาย ภัคพล สิงห์ศร ไบร์ท ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
32 6520103551 นาย ศุภกฤฒ เจริญเกตุ ต่าย อ.ดร.ชวลิต คณากรสุขสันต์
33 6520104230 นาย ณัฐเมธ จำปา ปริญ อ.ดร.สุณัฏฐา อัฐฐิศิลป์เวท
34 6520104248 นาย เลอสรรค์ เลี่ยมใจดี ตะวัน รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ