รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

ลำดับ   ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อ.ที่ปรึกษา
1 นาย กันตพัฒน์ ฉ่ำฉิ้ม ม่อน รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
2 นาย ชัชชัย วงษ์ไสว มิว ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
3 นาย ณฤทธิ์ ยางเยี่ยม เฟรม-1 ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
4 นาย ธนกร สงวนสัตย์ คอปเปอร์ ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
5 นาย ธนกฤต ปานสุวรรณ บ๊วย อ.ดร.ชวลิต คณากรสุขสันต์
6 นาย ธรรมสรรค์ ชำรัมย์ คิม รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
7 นางสาว ธัญญารัตน์ เหลืองสดใส ปิ๊ง อ.ดร.สุณัฏฐา อัฐฐิศิลป์เวท
8 นาย นครินทร์ ธรรมรงค์ เฟรม-2 รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
9 นาย บริพัฒน์ สำเนียงเย็น จุด ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
10 นาย ปฏิภาณ ภู่สุวรรณ์ ปลื้ม ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
11 นาย ปฐมพร วิหก โย อ.ดร.ชวลิต คณากรสุขสันต์
12 นาย พงศกร สุขตะโก แทน รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
13 นาย ภูริภัค ผิวอ่อน โฟล์ค รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
14 นาย ยิ่งศักดิ์ แข็งกล้า เปเล่ อ.ดร.ชวลิต คณากรสุขสันต์
15 นางสาว รัตนา น้ำพุรุ่งเรือง แพรขวัญ อ.ดร.สุณัฏฐา อัฐฐิศิลป์เวท
16 นาย ลาภิน สระกบแก้ว โอ๊ค ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
17 นาย วชิร นุ่มสุข อาร์ม ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
18 นางสาว วรกานต์ กัจฉปานนท์ ฝ้าย อ.ดร.สุณัฏฐา อัฐฐิศิลป์เวท
19 นาย วีรภัทร กองอนันต์เดช หลิม อ.ดร.ชวลิต คณากรสุขสันต์
20 นาย ศิวกร โตพิทักษ์ กร รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
21 นาย เศรษฐพิชณ์ วงษ์รัตน์ เต้ รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
22 นาย สัณหณัฐ สักกัจจวันท์ ภีม อ.ดร.ชวลิต คณากรสุขสันต์
23 นางสาว สุภาภรณ์ ใยดี แอม อ.ดร.สุณัฏฐา อัฐฐิศิลป์เวท
24 นาย อภิรัตน์ มีอ่อน โบ้ท ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
25 นาย อุดมศักดิ์ จันทร์แดง ฟิล์ม ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
26 นาย จิรวัฒน์ วงษ์ศรีสังข์ เบิร์ด อ.ดร.ชวลิต คณากรสุขสันต์
27 นาย ณัฎฐกฤต นามสูงเนิน ตุง ตุง รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
28 นาย จักกาย แซ่ตัน กาย รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
29 นาย ชาญยุทธ เสาระโส บรู้ค ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
30 นาย ธิติพงศ์ ตรีอินทอง กร ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
31 นาย ภัคพล สิงห์ศร ไบร์ท ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
32 นาย ศุภกฤฒ เจริญเกตุ ต่าย อ.ดร.ชวลิต คณากรสุขสันต์
33 นาย ณัฐเมธ จำปา ปริญ อ.ดร.สุณัฏฐา อัฐฐิศิลป์เวท
34 นาย เลอสรรค์ เลี่ยมใจดี ตะวัน รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ