รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

ลำดับ   ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อ.ที่ปรึกษา
1 นาย ก้องเกียรติ ซ่อนศรี ก้อง-1 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
2 น.ส. กิตติมา ทองดอนน้อย พีพลอย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
3 นาย จิณณวัตร วิทยากรโกมล แม็ก ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
4 น.ส. จิรภัทร ลวกิตติไชยยันต์ เอิน ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
5 นาย ชัยวัฒน์ หินเพ็ชร ป๋อ รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
6 นาย ชาคริต มูลมงคล กาย ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
7 น.ส. ชุติมา แช่มเหมือน อีฟ รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
8 นาย ณัฐชนน ไชยศิลป์ เฟรม ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
9 น.ส. ณัฐพร ขวาไชย แป้ง ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
10 นาย ณัฐพล ถิ่นวงษ์แย ต้าร์ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
11 นาย เดชา เอี๊ยวอำไพ โฟล์ค ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
12 นาย ธนกฤต รักษี กิตฃ รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
13 นาย ธนนนท์ ผลรอด เติ้ล ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
14 นาย ธนาคม หอมยามเย็น คม ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
15 นาย ธิติวุฒิ บุญมาดี น็อต รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
16 นาย ธีรภัทร ตันเวหาศิริกุล ฟู่ฟ่า ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
17 นาย พงศกร พรมคำ กร รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
18 นาย พนิตนันท์ รักแสง มาเรณ ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
19 นาย พสทร พิทักษ์ สิน ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
20 น.ส. เพชรลดา คดหอย กิ่ง ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
21 น.ส. ภัคพร พันลำ มะนาว รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
22 นาย ภูริพัฒน์ บรรจงลิขิต บุ๊ค ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
23 นาย ฤทธิพร ธรรมวัติ มอส รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
24 นาย สราวุฒ ขำดี เต้ย ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
25 น.ส. สลิลทิพย์ ยิ่งยงค์ ปริม ผศ.บัณฑูร ชุนสิทธิ์
26 น.ส. สุพรรษา สามา เนย รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
27 นาย สุรศักดิ์ ใจหาญ ตี๋ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
28 นาย อวยชัย เซ้งเครือ หลุยส์ ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
29 นาย อุกฤษฏ์ สิงห์ขรรักษ์ กิต ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
30 นาย กฤตภพ รอดเล็ก ก้อง-2 รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
31 นาย ณัฐวุฒิ เชื้อเมืองพาน ปอนด์ รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
32 นาย ภคพล เอกจีน ไอซ์ ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
33 นาย กสิกิจ ทองคำ ฟลุ๊ค รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
34 น.ส. กุลณิชา กรองแก้ว เอเชีย ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
35 นาย ณัฐกิตติ์ รัตนชินเสฏฐ์ วิน รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
36 นาย โตมร ลาละลม โต ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป
37 นาย ศิวราชย์ รัตนภูมิ ภูมิ-3 ผศ.นนทวัชร์ ชัยณณงค์
38 นาย สิรวิชญ์ พานิชวงษ์ มาร์ช รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
39 นาย จิรภัทร สืบโดด แพททริค ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป