ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร 034-351885, 034-281071 www.farmmechatronic.org