ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Department of Farm Mechanics Faculty of Agriculture
at Kamphaengsaen Kasetsart University, Kamphaengsaen Campus,
Nakhon Pathom, 73140, THAILAND

โทร 034-351885, 034-281071 www.farmmechatronic.org