ปี

ชื่อผลงาน

2565 สมบัติ ขาวประทีป และ ผศ.น.สพ.ดร. นิติพงศ์ หอมวงษ์.2565. เครื่องบังคับสุกรแบบถอดประกอบได้. อนุสิทธิบัตร. ประเทศไทย เลขที่คำขอ 2003003481 เลขที่อนุสิทธิบัตร 20068. 17 สิงหาคม 2565

2563

รัตนา ตั้งวงศ์กิจ. 2563. เครื่องตัดข้อตาอ้อยเพื่อใช้ในการขยายพันธุ์ด้วยข้อตาอ้อย. อนุสิทธิบัตร. ประเทศไทย เลขที่คำขอ 1803001238. เลขที่อนุสิทธิบัตร 16231. 31 พฤษภาคม 2561.

2562

สมบัติ ขาวประทีป และ ปฐมพงษ์ คุมพล. 2562. การใช้รถตัดอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ. เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับพนักงานและชาวไร่ของโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

2561

สมบัติ ขาวประทีป และคณะ. 2561 . อุปกรณ์วัดความยาวท่อนอ้อยแบบอิเล็กทรอนิกส์ .อนุสิทธิบัตร. ประเทศไทย เลขที่คำขอ 1803001824. เลขที่อนุสิทธิบัตร 17105 . 17 สิงหาคม 2561

2561

สมบัติ ขาวประทีป และคณะ. 2561 . อุปกรณ์วัดความยาวท่อนอ้อยชนิดพกพา .อนุสิทธิบัตร. ประเทศไทย เลขที่คำขอ 1803001823. เลขที่อนุสิทธิบัตร 16297 . 17 สิงหาคม 2561

2561

พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, ชุติ ม่วงประเสริฐ และ สมบัติ ขาวประทีป. 2561. เครื่องควบคุมวัชพืชแบบใช้ความร้อน. อนุสิทธิบัตร. ประเทศไทย เลขที่อนุสิทธิบัตร 14144. 28 กุมภาพันธ์ 2561.

2561

พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์. 2561. การพัฒนาเครื่องคัดแยกเปลือกและทำความสะอาดถั่วงอก. วารสารเกษตรอภิรมย์ 4. (21): 16-17.