ปี

ชื่อผลงาน

2565 ผศ.ดร.สมบัติ  ขาวประทีป เป็นวิทยากรฝึกอบรม หัวข้อ “การเตรียมแปลงให้พร้อมสำหรับรถตัดอ้อย การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น” วันที่ 14 – 15 พ.ย. 65 ณ บริษัท บาก้า แมชชีนเนอรี่ จำกัด

2565

ผศ.ดร.สมบัติ  ขาวประทีป เป็นวิทยากรฝึกอบรม หัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับการใช้รถตัดอ้อย , ส่วนประกอบรถตัดอ้อย , การบำรุงรักษารถตัดอ้อยอย่างถูกวิธี” รุ่นที่ 2 ในวันที่ 31 ต.ค. – 4 พ.ย. 2565  ณ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด

2565

ผศ.ดร.สมบัติ  ขาวประทีป เป็นวิทยากรฝึกอบรม หัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับการใช้รถตัดอ้อย , ส่วนประกอบรถตัดอ้อย , การบำรุงรักษารถตัดอ้อยอย่างถูกวิธี” รุ่นที่ 1  ในวันที่ 24 – 28 ต.ค. 2565  ณ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด

2565

ผศ.ดร.สมบัติ  ขาวประทีป เป็นวิทยากรฝึกอบรม หัวข้อ “รถตัดอ้อยและการปลูกอ้อยให้เหมาะสมกับการใช้งานรถตัดอ้อย” วันที่ 3 ต.ค. 2565 ณ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จ.อุทัยธานี ( หจก. พ.แทรคเตอร์กำแพงเพชร เป็นผู้เชิญ )

2565

ผศ.ดร.สมบัติ  ขาวประทีป , นายสมหวัง  หลีค้า , นายปฐมพงษ์  คุมพล เป็นวิทยากรฝึกอบรม หัวข้อ ความปลอดภัยในการใช้งานรถตัดอ้อย ส่วนประกอบรถตัดอ้อยและการบำรุงรักษารถตัดอ้อยอย่างถูกวิธี วันที่ 20 -21 ก.ย. 2565 ณ บริษัท บาก้า แมชชีนเนอรี่ จำกัด จ.นนทบุรี

2565

ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป เป็นวิทยากรงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง การจัดการไร่อ้อย Management of Sugarcane Farming  ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ให้กับบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด

2565

ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป เป็นวิทยากรให้คำแนะนำภาคสนาม เรื่องการใช้รถตัดอ้อย แก่บริษัท ตั้งเซียะปิง จำกัด ระหว่างวันที่ 17 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ไร่อ้อย บริษัท ตั้งเซียะปิง จำกัด อ.พระทองคำ  จ.นครราชสีมา

2564

พจนา สีมันตร  ได้รับเชิญให้เป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านการเพาะปลูกกัญชาและกัญชงให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี เพื่อทำการจำหน่ายสู่กระบวนการแปรรูป

2564

สมบัติ ขาวประทีป วันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2564 และ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564  เวลา 08.30-17.00 น. วิทยากรอบรม “โครงการหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการเก็บเกี่ยวอ้อย โดยใช้รถตัดอ้อย” ให้กับ บริษัทอุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด  อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

2564

สมบัติ ขาวประทีป วันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2564 และ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564  เวลา 08.30-17.00 น. วิทยากรอบรม “โครงการหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการเก็บเกี่ยวอ้อย โดยใช้รถตัดอ้อย” ให้กับ บริษัทอุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด  อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

2564

พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์  28 ตุลาคม 25664 เวลา 09.00-10.30 น. วิทยากร หัวข้อ “หลักสูตรเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสนและการรับสมัครผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565”

2564

สมบัติ ขาวประทีป วันที่   17-18 ก.ย. 64  เวลา 8.30-17.00 น.วิทยากรฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะพนักงานขับรถตัดอ้อย (Multitasking Tractor & Harvester) ณ ไร่หนองมะค่าโมงบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

2564

สมบัติ ขาวประทีป วันที่   16-17 ก.ค. 64  เวลา 8.30-17.00 น.วิทยากรฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะพนักงานขับรถตัดอ้อย (Multitasking Tractor & Harvester) ณ ไร่หนองมะค่าโมงบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

2564

พจนา สีมันตร วันที่  11 มิ.ย.64 วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานด้านสังคมกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้จังหวัดในการจัดทำยุทธศาสตร์ เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

2563

สมบัติ ขาวประทีป วันที่ 27 ต.ค.63-13 พ.ย.63 วิทยากรฝึกอบรมโครงการโรงเรียนสอนขับรถตัดอ้อยประจำปี 2563/64 ณ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด
รุ่นที่ 1 วันที่ 27-30 ต.ค.63   เวลา  8.30-17.00 น.
รุ่นที่ 2 วันที่ 3-6 พ.ย..63     เวลา  8.30-17.00 น.
รุ่นที่ 3 วันที่ 10-13 พ.ย.63  เวลา  8.30-17.00 น.

2563

สมบัติ ขาวประทีป วันที่ 25-27 พ.ย.63 วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดีสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง รุ่นที่ 1 ณ ฟาร์มโคนม ภ.สัตวบาล คณะเกษตร กพส.

2563

สมบัติ ขาวประทีป วันที่ 21 ก.ย.-1 ต.ค.63 วิทยากรฝึกอบรม โครงการโรงเรียนสอนขับรถตัดอ้อย รุ่นที่ 1,2 ณ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด รุ่นที่ 1วันที่ 21-24 ก.ย.63 และรุ่นที่ 2 วันที่ 28 ก.ย.-1 ต.ค.63

2563

สมบัติ ขาวประทีป วันที่ 1-5 ก.ย.63 วิทยากร งาน 100 ปี ฟาร์มบางเบิด จุดกำเนิดเกษตรสมัยใหม่ของไทย ประจำปี 2563

2563

พงศศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, สานนท์ บุญมี, อัฐพล บุญรัตน์ประพันธ์ 6 ส.ค.63 วิทยากรโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ปี 2563 (หลักสูตรที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นาสำหรับเกษตรกร) เวลา 8.30-16.30 น. ณ เทศบาล ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

2563

พงศศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, สานนท์ บุญมี, อัฐพล บุญรัตน์ประพันธ์ 6 ส.ค.63 วิทยากรโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ปี 2563 (หลักสูตรที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นาสำหรับเกษตรกร) เวลา 8.30-16.30 น. ณ เทศบาล ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

2563

ปฐมพงษ์ คุมพล, สานนท์ บุญมี, ศักดา แสงน้ำรัก  วันที่ 2 ส.ค. 63 วิทยากรบรรยายโครงการค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร (วมว.) ให้กับ นร. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 60 คน ของ รร.สาธิตแห่ง มก.กพส.