1. ผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และเน้นคุณภาพทางด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยี เครื่องจักรกล และเมคคาทรอนิกส์ด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาการเกษตรของประเทศ
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของภาควิชาฯ มีการค้นคว้าวิจัยในหมู่อาจารย์ นิสิต เพื่อการพัฒนาการเกษตรและแก้ไขปัญหาการเกษตรของประเทศ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการบริการทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยี เครื่องจักรกล และเมคคาทรอนิกส์ด้านการเกษตร
4. ส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้าน เทคโนโลยี เครื่องจักรกล และเมคคาทรอนิกส์ด้านการเกษตรเพื่อเป็นการประยุกต์วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
5. ส่งเสริมกิจกรรมนิสิตและปลูกฝังนิสิตทางด้านคุณธรรม และด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. พัฒนาบุคลากรทุกระดับ เสริมสร้างบรรยากาศการทำงานในภาควิชาฯ ให้มีความสามัคคี รู้หน้าที่ และมีความรับผิดชอบ