โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน” ประจำปีการศึกษา 2565 ( วันที่ 7 ม.ค. 2566 )

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัด โครงการฝึกอบรมทางวิชาการหลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน” ขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 นี้ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ในเรื่องของการแต่งกาย การสร้างบุคลิกภาพ  และวิธีประพฤติปฏิบัติตน เมื่อต้องก้าวเข้าสู่วัยทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สาวิตรี  พังงา และ อ.กรวินท์ กังวล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนิสิตในครั้งนี้

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
[contact-form-7 id="8723"]