โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน” ประจำปีการศึกษา 2566 ( วันที่ 10 ก.พ. 2567 )

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัด โครงการฝึกอบรมทางวิชาการหลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน” ขึ้นให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 นี้ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ในเรื่องของการแต่งกาย การสร้างบุคลิกภาพ และวิธีประพฤติปฏิบัติตน เมื่อต้องก้าวเข้าสู่วัยทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สาวิตรี พังงา และ อ.กรพินธุ์ ฤทธิบุตร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนิสิตในครั้งนี้

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
[contact-form-7 id="8723"]