โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ( 24 ส.ค. 2566 )

ภาควิชาเกษตรกลวิธานได้จัดกิจกรรมโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566  เพื่อให้นิสิตได้กราบไหว้บูรพาจารย์และได้ระลึกถึงผู้มีพระคุณที่ได้อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีในสังคม รวมถึง

เพื่อให้นิสิตเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะมากยิ่งขึ้น

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
[contact-form-7 id="8723"]