Calendar of Events

S Sun

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

0 events,

1 event,

-

โครงการร้อยดวงใจสู่ความสุขสดใส ประจำปี พ.ศ. 2565

1 event,

-

ประชุมการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ.2563

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

2 events,

-

โครงการสร้างแรงบันดาลใจ และชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (รุ่นที่ 2)

-

โครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม WPS Office

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

-

โครงการให้คำปรึกษาการจัดทำแผนปรับปรุงจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 1)

1 event,

-

การเสวนา หัวข้อ ฝ่าวิกฤตการสรรหาหัวน้าสำนักงานเลขานุการคณะ และผู้อำนวยการกอง มก.

1 event,

-

โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนิสิต มก.ต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,