หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน

รศ.พงศ์ศักดิ์  ชลธนสวัสดิ์

Assoc. Prof. Pongsak Chontanasawat

M.S. (Computer and Engineering Management), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รองหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน

รศ.ดร.รัตนา  ตั้งวงศ์กิจ

Assoc. Prof. Dr. Ratana Tangwongkit

Ph.D.  (Agricultural Machinery and Systems), AIT

รองหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน

ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป

Assis. Prof. Dr. Sombat Khawprateep

Ph.D. (Agricultural Engineering and Management)

ผศ.นนทวัชร์  ชัยณรงค์

Assis. Prof. Nonthawat  Chainarong

M.Eng. (Agricultural Engineering), AIT

ผศ.บัณฑูร  ชุนสิทธิ์

Assis. Prof. Buntoon  Chunnasit

ผ.ม. (การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม),

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.พจนา สีมันตร

Assis. Prof. Dr. Pojana Simantara

Ph.D. (Food Security), University of Greenwich

 

อ.ดร.ชวลิต คณากรสุขสันต์

Dr.Chawalit Khanakornsuksan

Ph.D. (Mechanical Engineering), Chiang Mai University

 

อ.ดร.สุณัฏฐา อัฐฐิศิลป์เวท

Dr. Sunattha Attisilwet

Ph.D. (Agriculture Research & Development), Kasetsart University

 

อ.ธวัชชัย เกิดสุข

Thawatchi Koedsuk

M.S. (Agriculture System and Engineering), AIT