ThaiTAM 2023

ขอเชิญร่วมงานงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตรไทย 2566
Thailand Tractor & Agri-Machinery Show 2023
ระหว่างวันที่ 1-11 ธันวาคม 2566 ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
กิจกรรมภายในงาน
 – งานแสดงสินค้าอุปกรณ์และเครื่องจักรกลเกษตร อุปกรณ์ระบบน้ำ และเทคโนโลยีการควบคุมการเกษตรแบบครบวงจร
 – การสาธิตเครื่องจักรกลเกษตรและนวัตกรรมเกษตร
 – นวัตกรรมผลงานวิจัยด้าน Smart Farm และหุ่นยนต์ที่ใช้ทางการเกษตร
 – สัมมนาวิชาการในหัวข้อ “Carbon Credit กับภาคการเกษตรไทยจะสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างไร”
และหัวข้อ “อนาคตเกษตรไทยในบริบทของนโยบาย BCG”
—————————
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ :
080-4256403
090-2356651
🚗🚌 พิกัดอาคารปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์เกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน : https://maps.app.goo.gl/LSWorBazTjeHLDRB7
Link สำหรับรับชม ออนไลน์ : https://www.youtube.com/@thaitam-show
 
ประมวลภาพกิจกรรมภายในงาน ThaiTAM2023: https://www.youtube.com/watch?v=I5Jx5XlRdHI

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
[contact-form-7 id="8723"]