พิธีมอบทุนพระราชทาน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีมอบทุนพระราชทาน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2558

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งมีนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน เข้ารับทุน จำนวน 1 คน คือ นายคุณัชญ์ เอื้อวิไลจิต นิสิตชั้นปีที่ 3

Invalid Displayed Gallery

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.