แนะแนวออนไลน์ TCAS 2565

แนะแนวออนไลน์ TCAS 2565 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.00 - 14.30 น. ออนไลน์ ผ่าน Webex สำหรับอาจารย์ และ Facebook Live  สำหรับนักเรียน

ประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือเรื่องการซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์เกษตร

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน, กำแพงแสน, นครปฐม

ประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือเรื่องการซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์เกษตร ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ภาควิาเกษตรกลวิธาน

ประชุม เรื่อง หลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน, กำแพงแสน, นครปฐม

ประชุม เรื่อง หลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA ในวันพฤหัส ที่ 18 พฤศจิกายน 2564  เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาเกษตรกลวิธาน

โครงการ “อบรมผู้ปฏิบัติงาน ด้านงานการเงิน การคลังและบริหารงานพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565”  

โครงการ "อบรมผู้ปฏิบัติงาน ด้านงานการเงิน การคลังและบริหารงานพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565" ในหัวข้อ 1.เรื่องใบสั่งซื้อ   2.เรื่องใบสั่งจ้าง   3.เรื่องค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ในวันที่  26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 - 16.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ   Webex […]

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติของถังไซโลและสกรูลำเลียงข้าวเปลือก สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติของถังไซโลและสกรูลำเลียงข้าวเปลือก สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว วันที่  30 พฤศจิกายน 2564   เวลา 09.30 - 16.30 น. ออนไลน์ผ่านระบบ  Cisco Webex Meeting

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน, กำแพงแสน, นครปฐม

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ   วันที่ 14 ธ.ค. 2564  เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาเกษตรกลวิธาน

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการเงินบัญชีและพัสดุ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการเงินบัญชีและพัสดุ วันที่ 17 ธ.ค. 64  เวลา 09.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน

ประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนคณะเกษตร กำแพงแสน

ประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนคณะเกษตร กำแพงแสน วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2564 ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตรกำแพงแสน

โครงการร้อยดวงใจสู่ความสุขสดใส ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการร้อยดวงใจสู่ความสุขสดใส ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 27  ธันวาคม 2564  เวลา 15.00 -18.00 น. ณ อาคารก่อประดิษฐ์สกุล คณะเกษตร กำแพงแสน และ ระบบออนไลน์ Webex

ประชุมการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ.2563

ประชุมการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 (บุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ผ่านระบบ WebEx

โครงการสร้างแรงบันดาลใจ และชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (รุ่นที่ 2)

โครงการสร้างแรงบันดาลใจ และชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (รุ่นที่ 2) วันที่  7  มกราคม  2565   เวลา 09.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting

โครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม WPS Office

โครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม WPS Officeโดยแนะนำเทคนิค วิธีการจัดการโปรแกรม และการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างจาก MS Office ในวันที่  7  มกราคม  2565   เวลา 9.00 - 12.00 น. ฝึกอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting