โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง "การประชุมชี้แจงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" วันที่ 8 ตุลาคม 2564  เวลา 09.30 - 12.00 น. ออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meetings

ประชุมเสวนา “แนวทางการบริหารทางวิชาการและพัฒนาวิชาการด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม มก.”

ประชุมเสวนา "แนวทางการบริหารทางวิชาการและพัฒนาวิชาการด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม มก." วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ถ่ายทอดผ่าน […]

เสวนาออนไลน์ ครั้งที่ ๑ “เกษตรสมัยใหม่(Modern Agriculture) ทำอย่างไร เกษตรกรจึงได้ประโยชน์”

เสวนาออนไลน์ ครั้งที่ ๑ "เกษตรสมัยใหม่(Modern Agriculture)   ทำอย่างไร  เกษตรกรจึงได้ประโยชน์" วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ออนไล์ผ่านระบบ Zoom Meeting

โครงการสัมมนา “เส้นทางสู่การพัฒนามาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มก.”

โครงการสัมมนา "เส้นทางสู่การพัฒนามาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มก." วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ออนไลน์ ผ่าน ระบบ Zoom Cloud Meeting

โครงการ “อบรมผู้ปฏิบัติงาน ด้านงานการเงิน การคลังและบริหารงานพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565”

โครงการ "อบรมผู้ปฏิบัติงาน ด้านงานการเงิน การคลังและบริหารงานพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565" ในหัวข้อ 1.เรื่องเงินงบประมาณ   2.เรื่องการรับเงิน   3.เรื่องลูกหนี้เงินยืม ในวันที่  9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 - 16.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ   Webex […]

ประชุมระดมสมอง เรื่อง University Campus ของสถาบันอุดมศึกษาไทยในอนาคต

ประชุมระดมสมอง เรื่อง University Campus ของสถาบันอุดมศึกษาไทยในอนาคต ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 25564   เวลา 09.30 - 17.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting  และ ถ่ายทอดสดทาง Youtube […]

โครงการรายงานผลการดำเนินการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

โครงการรายงานผลการดำเนินการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564   เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 […]

แนะแนวออนไลน์ TCAS 2565

แนะแนวออนไลน์ TCAS 2565 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.00 - 14.30 น. ออนไลน์ ผ่าน Webex สำหรับอาจารย์ และ Facebook Live  สำหรับนักเรียน

ประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือเรื่องการซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์เกษตร

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน, กำแพงแสน, นครปฐม

ประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือเรื่องการซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์เกษตร ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ภาควิาเกษตรกลวิธาน

ประชุม เรื่อง หลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน, กำแพงแสน, นครปฐม

ประชุม เรื่อง หลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA ในวันพฤหัส ที่ 18 พฤศจิกายน 2564  เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาเกษตรกลวิธาน

โครงการ “อบรมผู้ปฏิบัติงาน ด้านงานการเงิน การคลังและบริหารงานพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565”  

โครงการ "อบรมผู้ปฏิบัติงาน ด้านงานการเงิน การคลังและบริหารงานพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565" ในหัวข้อ 1.เรื่องใบสั่งซื้อ   2.เรื่องใบสั่งจ้าง   3.เรื่องค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ในวันที่  26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 - 16.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ   Webex […]